IMG_6712

شرکت نگین بم

با آرزوی دستیابی به سرآمدی سازمان و با باور به تاثیر افزایش رضایتمندی شغلی پرسنل در ارتقای کیفی محصولات و خدمات ارائه شده و با اعتقاد به کار گروهی و تفکر گروهی و ارزش نهادن بر کرامت انسانی، مشتری مداری و مسئولیت پذیری همگام با پیشگامان صنعت خودروسازی استوار و محکم قدم بر می دارد.

Tolid (10)